Świadczenia Usług

Regulamin świadczenia Usług przez ISP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ obowiązujący od 01.06 2013 roku

§1

 • 1.1. Regulamin świadczenia usług pocztowych przez ISP Poland Sp. z o. o. określa warunki wykonywania i korzystania z usług pocztowych świadczonych i realizowanych przez naszą firmę ISP Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 29/31 lok. 500
 • 1.2. Usługi pocztowe świadczone przez ISP Poland Sp. z o. o. nie mają charakteru powszechnego i są świadczone w celach zarobkowych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 • 1.3. ISP Poland Sp. z o. o. organizuje usługi pocztowe w taki sposób, aby zapewnić naszym klientom wykonywanie usług na najwyższym poziomie, przez co rozumiemy :
 • - szybkie dostarczanie przesyłek;
 • - troskę o dostarczanie przesyłek w stanie nienaruszonym,
 • - zapewnienie, że nasza usługa gwarantuje naszym klientom zachowanie ich prawa do tajemnicy korespondencji, a także ochrony ich interesów handlowych.
 • 1.4. Działalność pocztowa ISP Poland Sp. z o.o. polega na dostarczaniu towarów ukraińskim klientom zamówionych w zagranicznych sklepach internetowych. ISP Poland Sp. z o.o. w tym zakresie współpracuje z sieciami sprzedaży towarów w różnych krajach i organizuje im dostawy towarów zakupionych przez mieszkańców Ukrainy.

§2

 • 2.1. Usługi pocztowe świadczone przez ISP Poland Sp. z o. o. polegają na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, głównie paczek oraz mniejszej liczbie druków bezadresowych.
 • 2.2. Regulamin zawiera ogólne warunki umowy usługi pocztowej i stanowi integralną część umowy usługi pocztowej.
 • 2.3. Zawarcie umowy usługi pocztowej następuje poprzez:
 • a) nadanie przesyłki przez nadawcę lub jego pełnomocnika;
 • b) zamówienie towaru u dostawcy internetowego z którym ISP Poland ma podpisaną umowę na przesyłki towarów do klientów ukraińskich.
 • 2.4. Zawarcie umowy w sposób określony w ust. 2.3 pkt a przewidziane jest dla firm mających stałe pełnomocnictwa swych klientów.
 • 2.5. Treść Regulaminu wraz z załącznikami, stanowiącymi jego integralną część, znajduje się we wszystkich, Oddziałach, a także jest zamieszczona na stronie internetowej Operatora. W przypadku wcześniejszego zawarcia umowy między nadawcą a Operatorem, gdy przesyłka nadawana jest bezpośrednio u doręczyciela, treść regulaminu doręczana jest także w chwili zawierania tej umowy.
 • 2.6. Operator przyjmuje przesyłki wyłącznie w krajach, w których Operator posiada własne Oddziały. Przesyłki takie doręczane będą na Ukrainę i dostarczane adresatowi pod wskazany przez nadawcę adres. Operator wykonuje usługi co do zasady w dni robocze (bez sobót/ od poniedziałku do piątku), a czas doręczania przesyłek liczony jest w dniach roboczych (nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).
 • 2.7. Lista państw z których Operator posiada swe oddziały systematycznie powiększa się i jest aktualizowana na stronie internetowej Operatora
 • 2.8. Operator świadczyć może także inne niewymienione wprost w niniejszym regulaminie usługi pocztowe na podstawie odrębnej umowy z Klientem. Ponadto, szczegółowe zasady świadczenia poszczególnych usług pocztowych mogą być określone w załącznikach do niniejszego Regulaminu.
 • 2.9. Nadawca jest obowiązany do należytego zapakowania przesyłki, zwłaszcza paczki, w sposób zapewniający zabezpieczenie zawartości przesyłki przed uszkodzeniem w transporcie, jak i w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób, którymi posługuje się Operator przy wykonywaniu usługi pocztowej.
 • 2.10. Obowiązkiem Operatora stwierdzającego uszkodzenie opakowania przesyłki w czasie transportu jest natychmiastowe wzmocnienie tego opakowania bez naruszania jego zawartości na koszt operatora. Adresatowi zostanie wraz z przesyłką dostarczone pisemne wyjaśnienie powodów wzmocnienia opakowania (kopia protokołu wzmocnienia opakowania). Wzmocnienie przez Operatora opakowania ma na celu niedopuszczenie do takiej sytuacji, że przesyłka musi być przepakowana. Zapewnienie nienaruszalności zawartości przesyłki, ochrona interesów klienta w tym tajemnica jego korespondencji będzie bezwzględnie zachowana.
 • 2.11. Przyjmowane przez Operatora przesyłki spełniać muszą formalne warunki min. co do wymiarów określone w Prawie Pocztowym.

§3

 • 3.1. ISP Poland Sp. z o. o. nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia Paczek zawierających:
 • a) rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
 • b) gotówki, znaków pieniężnych, bonów towarowych i innych dokumentów płatniczych, czeków, kart płatniczych i kredytowych, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne i związane z nimi naklejki,
 • c) dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,
 • d) telekomunikacyjne karty typu pre – paid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,
 • e) rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,
 • f) przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
 • g) rzeczy przewożone pod plombą celną,
 • h) żywe zwierzęta i rośliny,
 • i) towary wymagające temperatury kontrolowanej,
 • j) rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • k) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GLS Poland na wykonanie takiej Usługi,
 • l) rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,
 • ł) materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, chyba że umowa z Klientem stanowi odmiennie, broń i amunicję,
 • m) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
 • n) organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,
 • o) rzeczy osobiste i mienie przesiedleńcze,
 • p) instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,
 • q) rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,
 • r) towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne).
 • 2. ISP Poland Sp. z o. o. nie przyjmuje Paczek adresowanych na numery skrytek pocztowych oraz gdzie miejsce dostawy wskazuje na adres tymczasowy, w tym w szczególności do: hoteli, pensjonatów, domów studenckich, schronisk, ośrodków leczniczych i sanatoryjnych, na targi, wystawy i plaże.

§4

 • 4.1. Przesyłkę listową lub paczkę uznaje się za opłaconą, gdy przesyłka została przyjęta, a tym samym włączona do obiegu pocztowego Operatora. Przesyłkę uznaje się za opłaconą także w takim przypadku, gdy doręczenie takiej przesyłki objęte jest umową z nadawcą, w której zobowiązał się on wobec Operatora do zaliczkowego uiszczania Operatorowi określonego w niej wynagrodzenia lub umową z adresatem, w której zobowiązał się on wobec Operatora do pokrywania wynagrodzenia Operatora za świadczenie usług pocztowych oraz zaopatrzone stosowną pieczęcią Operatora odpowiednio: „Opłata pobrana” lub „Opłata przerzucona na adresata”.
 • 4.2. Dowodem zawarcia umowy o przewóz, w tym również usługi pocztowej i doręczenia przesyłki jest stosowany przez Operatora List Przewozowy. List Przewozowy jest wypełniany przez przyjmującego przesyłkę do systemu Operatora, w oparciu o Cennik oraz zgodnie z danymi dotyczącymi przewozu podanymi przez Nadawcę. Paczkę uznaje się za opłaconą, jeżeli została przyjęta przez Operatora, a tym samym włączona do obiegu pocztowego Operatora.
 • 4.3. Przesyłkę włączoną do biegu pocztowego okleja się naklejką z oznaczeniem kodu kreskowego i przyporządkowanego mu numeru.

§5

 • 5.1. Na kopercie lub opakowaniu przesyłki oddanej do realizacji usługi pocztowej przez Operatora, w sposób czytelny, należy wskazać:
 • a) imię i nazwisko, bądź pełną nazwę nadawcy i adresata;
 • b) adres nadawcy i adresata z dokładnym określeniem miejscowości, ulicy, numeru domu i mieszkania lub lokalu.
 • 5.2. Adresatem może być wyłącznie jeden podmiot albo grupa osób zamieszkująca ten sam lokal.
 • 5.3. Przesyłka niezawierająca informacji pozwalających na zidentyfikowanie adresata nie zostanie przez Operatora przyjęta do realizacji usługi pocztowej. W przypadku, gdy taka przesyłka zostanie włączona do obiegu pocztowego Operatora, zostanie ona zwrócona nadawcy na jego koszt z adnotacją stanowiącą informację o przyczynie jej niedoręczenia oraz zwrotu.
 • 5.4. Przesyłka zostanie także zwrócona do nadawcy na jego koszt w przypadku, gdy adres lub adresat na przesyłce jest błędny lub niewłaściwy.
 • 5.5. Przesyłka, której nie można zwrócić nadawcy oraz doręczyć adresatowi z powodu braku lub błędnego adresu, traktowana jest jako niedoręczalna i kierowana jest do Magazynu Operatora.

§6

Oddziały ISP Poland Sp. z o. o. są czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych indywidualnie przez daną placówkę.

§7

 • Ceny usług świadczonych przez Operatora, określone zostały w „Cenniku przesyłek na Ukrainę z różnych krajów, obowiązujący w ISP Poland Sp. z o.o. od 01.04.2013 r.” Cennik ten został zatwierdzony przez Zarząd ISP Poland Sp. z o. o. w dniu 5.03.2013 roku, a więc przed rozpoczęciem działalności kurierskiej.
 • 7.1. Przesyłka dla ociemniałych nadana przez :
 • a) osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, zwaną dalej „osobą niewidomą lub ociemniałą” i adresowaną do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem statutowym jestdziałanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych;
 • b) bibliotekę lub organizację osób niewidomych lub ociemniałych, bądź organizację, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej;
 • c) osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowana do tej osoby zawierająca wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym
 • - jest zwolniona od odpłaty za usługę pocztową ustaloną w obowiązującym cenniku opłat.

§8

 • 8.1. Przesyłkę listową, jak i paczkę uznaje się za doręczoną z chwilą jej wydania adresatowi, bądź osobie uprawnionej do jej odbioru, a także przedstawicielowi ustawowemu adresata lub pełnomocnikowi adresata po uprzednim złożeniu przez właściwą osobę podpisu stanowiącego potwierdzenia otrzymania przesyłki.
 • 8.2. Przesyłkę doręcza się adresatowi pod adresem wskazanym na przesyłce lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej.
 • 8.3. Przesyłkę można także doręczyć do rąk własnych adresata w miejscu, gdzie się go zastanie.
 • 8.4. Przesyłki awizowane doręcza się poprzez ich wydanie w Oddziale Operatora.
 • 8.5. Przy wydaniu przesyłki Operator może zażądać od adresata lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki okazania aktualnego i ważnego dowodu tożsamości.

§9

 • 9.1. Do czasu doręczenia przesyłki , nadawca może:
 • a) odstąpić od umowy o świadczenie usługi pocztowej
 • b) zażądać zmiany adresata lub miejsca doręczenia.
 • 9.2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Operator może żądać od nadawcy uiszczenia opłaty za czynności wykonane przez Operatora w związku z odstąpieniem nadawcy od umowy o świadczenie usługi pocztowej lub w związku z realizacją zmian wskazanych przez nadawcę.

§10

 • 10.1. Operatorowi przysługuje prawo zastawu na przesyłkach w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usługi pocztowej oraz z tytułu opłat celnych lub uzasadnionych, dodatkowych kosztów świadczenia usługi, powstałych z przyczyn leżących po stronie nadawcy lub adresata.
 • 10.2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli adresatem przesyłki jest organ władzy publicznej.
 • 0.3. W przypadku odmowy zaspokojenia przez adresata lub nadawcę wierzytelności zabezpieczonych zastawem Operator otwiera komisyjnie przesyłkę i przystępuje do sprzedaży jej zawartości po upływie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia adresata lub nadawcy o zamierzonej sprzedaży zawartości przesyłki.
 • 10.4. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawartości przesyłki, o której mowa w pkt 10.3, Operator przekazuje nadawcy, na jego koszt, po potrąceniu wierzytelności zabezpieczonych zastawem.
 • 0.5. Operatorowi przysługuje roszczenie do nadawcy o pokrycie różnicy w przypadku, gdy wierzytelności zabezpieczone zastawem przewyższają kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawartości przesyłki.
 • 10.6. W przypadku, gdy sprzedaż zawartości przesyłki lub jej części nie jest możliwa, do niesprzedanej zawartości przesyłki stosuje się przepisy pkt. 13.5.
 • 10.7. Przepisy 10.1-6 nie naruszają przepisów Kodeksu Celnego.

§11

 • 11.1. W przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej, względnie po drugiej nieudanej próbie doręczenia przesyłki zwykłej, lub w przypadku nieobecności adresata przesyłki, doręczyciel umieszcza w skrzynce oddawczej, na drzwiach adresata lub w innym widocznym miejscu pisemne zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki oraz adresie Oddziału ISP Poland Sp. z o. o. w którym przesyłkę należy odebrać w terminie kolejnych 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia.
 • 11.2. Po upływie siedmiu dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia, o którym mowa w pkt11.1. doręczyciel doręcza adresatowi powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki rejestrowanej w terminie kolejnych 7 dni od dnia następnego po dniu powtórnego pozostawienia zawiadomienia, o którym mowa powyżej. Przesyłki awizowane przechowuje się w Oddziale ISP Poland Sp. z o. o. przez okres co najmniej 14 dni liczonych od dnia następnego po dniu pierwszego pozostawienia zawiadomienia, o którym mowa w pkt 11.1. powyżej.
 • 11.3. W przypadku, gdy termin awizacji upłynął bezskutecznie, przesyłkę zwraca się do nadawcy.
 • 11.4. Koszty zwrotu przesyłek, o których mowa w ust. 3 oraz przesyłek zwracanych z powodu ich niewłaściwego zaadresowania, pokrywa nadawca.
 • 11.5. W razie braku stosownych danych umieszczonych na kopercie lub opakowaniu, które umożliwiłyby zwrot przesyłki do nadawcy lub w przypadkach, o których mowa w pkt 5.5, pkt 8.3, przesyłki kierowane są do Magazynu Operatora. Wobec tych przesyłek mają zastosowanie procedury wskazane w art.33 ustawy z dnia 29 grudnia 2012 r. Prawo pocztowe.
 • 11.6. Jeśli przesyłka nie może zostać zwrócona do nadawcy i trafi do Magazynu Operatora jako niedoręczalna Operator może zwrócić przesyłkę tylko i wyłącznie na wyraźną pisemną prośbę nadawcy.

§12

 • 12.1. Adresaci mogą udzielać pełnomocnictw do odbioru przesyłek w ich imieniu za dodatkową opłatą określoną w cenniku działalności kurierskiej. Wspomniane pełnomocnictwo adresat składa na formularzu we właściwym dla jego miejsca zamieszkania w Oddziale ISP Poland Sp. z o. o.
 • 12.2. Dosłanie przesyłki do pełnomocnika adresata podlega dodatkowej opłacie jak za jej nadanie.

§13

 • 13.1. Operator doręcza przesyłki przyjęte do przemieszczenia oraz doręczenia w terminach uwzględniających geograficzne oddalenie jej nadania od Ukrainy, dostępność środków transportu wykorzystywanego do przesyłek listów i paczek pocztowych. Z reguły nie są to dłuższe terminy niż:
 • - dla krajów europejskich 7 dni
 • - dla krajów pozaeuropejskich 9 dni.
 • 13.2. W przypadku, gdy przesyłka została nadana po godzinie 15:00 danego dnia, termin nadania wskazany w ust.1 traktuje się jako następny dzień roboczy.
 • 13.3. Do terminów wskazanych w ust.1 nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel.
 • 13.4. Terminy wskazane w ust. 1 są terminami przewidywanego czasu doręczenia przesyłki.
 • 13.5. ISP Poland Sp. z o.o. jako operator pocztowy ponosi odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej zgodnie Kodeksem Cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.)
 • 13.6. Usługę pocztową uważa się za niewykonaną , jeżeli przesyłka lub jej zawartość została całkowicie zniszczona albo utracona z winy Operatora. Usługę pocztową uważa się za nienależycie wykonaną jeżeli przesyłka lub jej zawartość została uszkodzona z winy Operatora, a także jeśli nastąpił ubytek zawartości przesyłki.
 • 13.6 Operator pocztowy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z następujących powodów:
 • a) siły wyższej;
 • b) z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą operatora pocztowego;
 • c) z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo niniejszego regulaminu;
 • d) z powodu właściwości przesyłanej rzeczy.
 • 13.7. W razie stwierdzenia przez adresata przy próbie doręczenia uszkodzenia przesyłki, protokół szkody sporządzany jest w obecności doręczyciela oraz adresata, jeżeli jest to możliwe.
 • W przypadku kiedy adresat złoży swój podpis na liście doręczyciela przy doręczeniu przesyłki, jest to jednoznaczne z brakiem zastrzeżeń do otrzymanej przesyłki. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez adresata w terminie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki. W przypadku stwierdzenia przez adresata uszkodzeń lub ubytków zawartości przesyłki niewidocznych w chwili doręczenia przesyłki, warunkiem przyjęcia reklamacji jest sporządzenie protokołu szkody w Oddziale ISP Poland Sp. z o. o..
 • 13.8. Niedoręczoną przesyłkę uważa się za utraconą, jeżeli doręczenie lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 30 dni od dnia nadania.

§14

 • 14.1. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
 • a) wskutek siły wyższej;
 • b) wyłącznie z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy Prawo Pocztowe albo Regulaminu świadczenia usług pocztowych;
 • c) wyłącznie z powodu szczególnej podatności przesyłanej rzeczy na uszkodzenia wynikającej z jej wad lub naturalnych właściwości.
 • 14.2. Z zastrzeżeniem pkt 13. 6, roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, czyli po złożeniu podpisu adresata na liście potwierdzającej odbiór przesyłki.

§15

 • 15.1. W przypadku nieterminowego doręczenia przesyłki to jest w terminie późniejszym niż określony w § 13 ust. 1, adresatowi lub nadawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi z tytułu opóźnionego doręczenia przesyłki.
 • 15.2. Skargę wnosi się nie wcześniej niż:
 • a) 7-go dnia od dnia nadania przesyłki z kraju europejskiego;
 • b) 9-go dnia od dnia nadania przesyłki z kraju pozaeuropejskiego;
 • 15.3 jednak zawsze (w obu wyżej wymienionych przypadkach) nie później niż po upływie 30 dni od dnia nadania przesyłki.
 • 15.4. Skarga powinna zawierać:
 • a) imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby nadawcy i adresata
 • b) wskazanie osoby skarżącej
 • c) rodzaj przesyłki, której dotyczy skarga
 • d) numer kodu kreskowego przyklejonego na potwierdzeniu nadania i na przesyłce rejestrowej,
 • w przypadku przesyłki rejestrowanej
 • e) uzasadnienie skargi
 • f) telefon kontaktowy skarżącego lub adres elektroniczny.

§16

 • 16.1.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej prawo wniesienia reklamacji przysługuje:
 • a) nadawcy,
 • b) adresatowi – gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka zostanie doręczona adresatowi.
 • 16.2. Reklamację w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi i skargi z tytułu opóźnionego doręczenia zgłasza się pisemnie przesyłając na adres siedziby Operatora, znajdującej się w Warszawie kod pocztowy 01-234 ul. Kasprzaka 29/31 lok 500 dopiskiem: „Reklamacja”.
 • 16.3. Reklamacje i skargi zgłaszane w innej formie niż jest to określone powyżej nie będą rozpatrywane, o czym reklamujący zostanie powiadomiony na piśmie.
 • 16.4. Każdej zgłoszonej reklamacji i skardze zostaje nadany niepowtarzalny numer, w przypadku reklamacji jest to nr - IPR (Internetowe Potwierdzenie Reklamacji), a w przypadku skargi nr – IPS (Internetowe Potwierdzenie Skargi), który reklamujący/ skarżący jest zobowiązany podać przy kolejnych pismach uzupełniających reklamację/skargę.
 • 16.5. W związku ze zgłoszoną skargą lub reklamacją zostaną uruchomione procedury wyjaśniające. Ś

§17

 • 17.1. Reklamacje odszkodowawcze przysługują wyłącznie w odniesieniu do przesyłek włączonych do obiegu pocztowego przez Operatora.
 • 17.2. Reklamacja na przesyłkę włączoną do obiegu pocztowego przez Operatora powinna zawierać co najmniej:
 • a) imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby nadawcy i adresata;
 • b) wskazanie osoby reklamującej;
 • c) rodzaj reklamowanej przesyłki;
 • d) numer nadawczy umieszczony na potwierdzeniu nadania;
 • e) uzasadnienie reklamacji;
 • f) telefon kontaktowy do zgłaszającego reklamację lub adres elektroniczny.
 • 17.3. W celu rozpatrywania reklamacji, w której zgłoszono żądanie wypłaty odszkodowania należy przesłać do siedziby Operatora, znajdującej się w Warszawie, poniższe dokumenty, wraz z dopiskiem na kopercie informującym o numerze złożonej reklamacji (IPR):
 • a) oryginał potwierdzenia nadania przesyłki;
 • b) pisemne oświadczenie potwierdzające zgłoszenie reklamacji opatrzone podpisem reklamującego – w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą telefoniczną lub internetową;
 • c) oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń - w przypadku przeniesienia uprawnień przez nadawcę na adresata;
 • d) protokół szkody sporządzony bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki;
 • e) oświadczenie o stwierdzeniu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki;
 • f) kwotę żądanego odszkodowania;
 • g) inne dokumenty wymagane przez Operatora w trakcie prowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 • 17.4. Za reklamację uważa się również zgłoszenie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, które nie zawiera żądania zapłaty odszkodowania.

§18

 • 18.1. Reklamacja i skarga jest rozpatrywana przez Operatora w terminie 30 dni od jej zgłoszenia. W przypadku reklamacji termin ten liczy się od dnia złożenia przez reklamującego poprawnej reklamacji wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

§19

Jeżeli reklamacja/skarga nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w § 15, 16 i 17, Operator wysyła pisemną prośbę reklamującemu/skarżącemu do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnej prośby pod rygorem pozostawienia reklamacji/skargi bez rozpoznania. Pisemna prośba do uzupełnienia braków formalnych reklamacji/skargi powinna zawierać pouczenie o rodzaju braków, terminie ich uzupełnienia oraz skutkach nie uzupełnienia braków w terminie.

§20

Reklamację i skargę zgłoszoną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesioną.

§21

 • 21.1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie:
 • a) za utratę listu - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez Operatora za jej nadanie;
 • b) za utratę paczki - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie;
 • c) za ubytek zawartości lub uszkodzenie przesyłki – w wysokości żądanej przez nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna wysokość odszkodowania, o którym mowa w pkt. a lub b.
 • d) w przypadku niedoręczenia przesyłki z winy Operatora, z przyczyn innych niż utrata przesyłki – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż dwudziestokrotność opłaty pobranej za jej nadanie.
 • 21.2. Odszkodowanie wypłacane jest wyłącznie na żądanie zgłoszone w reklamacji.
 • 21.3. Reklamacja z tytułu niewykonania usługi, w postaci utraty przesyłki, rozpatrywana będzie dopiero po upływie 30 dni od dnia nadania przesyłki.
 • 21.4. W przypadku niewykonania usługi Operator, niezależnie od przysługującego odszkodowania, zwraca w całości opłatę pobraną za wykonanie usługi.

§22

 • 22.1. Prawo dochodzenia roszczeń określonych w regulaminie w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniach określonych w § 23 przysługuje nadawcy lub adresatowi dopiero po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 • 22.2. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 30 dni od wniesienia reklamacji.

§23

 • 23.1. Spór cywilnoprawny między nadawcą lub adresatem a Operatorem może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego.
 • 23.2. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE w trybie określonym przez Prawo Pocztowe.
 • 23.3. Spór cywilnoprawny między nadawcą lub adresatem a Operatorem może być także zakończony w postępowaniu przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Prezesie UKE w trybie określonym w Prawie Telekomunikacyjnym. (Dz. U. 04. 171.1800)

§24

 • 24.1. Roszczenia dochodzone na podstawie niniejszego Regulaminu przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki lub przekazu pocztowego.
 • 24.2. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

§25

 • 25.1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawartych przed dniem jego wejścia w życie.
 • 25.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę Prawo pocztowe oraz Kodeks cywilny.
 • Operator zastrzega, że w odniesieniu do poszczególnych usług pocztowych pierwszeństwo mają postanowienia dotyczące tych poszczególnych usług pocztowych określone w regulaminach odnoszących się do tych usług.
 • 25.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2013 r.

Śledzenie przesyłkę

Śledzenia

Oddzwonić?

Aktualności

Wszystkie
12.07.15
W najbliższej przyszłości planuje otworzyć nowe biura na rynkach azjatyckich i amerykańskich.
13.01.14
Nasza strona internetowa została zaktualizowana, spróbuj wszystkie korzyści od razu!

Subskrybuj nowości

Subskrybować

Przydatne linki